Skip to content

Kronik: Danske virksomheder taber penge på forældet kontraktstyring

Kronik først bragt i Børsen d. 27. oktober 2023. Skrevet af: Pernille Stege Geil, Partner og Head of Digital Transformation hos Devoteam

Det er en ledelsesopgave at sikre overblik over en virksomheds kontraktforhold med kunder, samarbejdspartnere og leverandører. En afgørende del af dette arbejde er også at sikre, at alle virksomhedens kontrakter indgås på strømlinede og gennemskuelige vilkår, og at de bliver effektivt efterlevet af alle involverede parter. Virksomheder og deres ledere skal derfor holde tungen lige i munden, når det kommer til god Contract Management. Et naturligt skridt er at digitalisere processerne i og omkring Contract Management. 

Alligevel oplever jeg mange virksomheder, der insisterer på, at Contract Management skal udføres helt eller  delvist manuelt, hvilket går stik imod den generelle udvikling mod digitalisering, og samtidig medfører det  økonomiske tab. 

Ifølge den internationale Contract Management-organisation, World Commerce & Contracting (WCC), eroderer virksomhedernes kontraktværdi gennemsnitligt med 8,6 pct. Det er friske 2023-tal, som dermed viser, at mange virksomheder går glip af millioner af kroner, fordi de ganske enkelt ikke har styr på detaljerne i deres kontrakter. Ser vi f.eks. på de helt store it-projekter, er 8,6 pct. rigtig mange millioner kroner, der forsvinder fra bundlinjen.  

Samtidig viser en undersøgelse fra IT-Branchen og IT-Advokaterne, at især IT-kontrakter danner grobund for rigtig mange konflikter i Danmark i kølvandet på inflationskrise, energikrise og frygt for recession. Her er det problematikker, som manglende rammesætning, kompleksitet af IT-projekter og IT-drift samt ændringer i betingelserne, der er genstand for uoverensstemmelser. Tidligere var det typisk prisen, der var den primære kilde til konflikt, men i dag er det rammesætning for kvalitet og levering, der skaber gnidninger – og som i sidste ende giver økonomisk tab.  

Teknologisk forældelse forringer virksomhedens konkurrenceevne 

På grund af kompleksiteten i kontrakters sprog, paragraffer og forhold vælger mange virksomheder stadig at fastholde ældre systemer til indgåelse og håndtering af kontrakter. Flere aktører i markedet giver udtryk for,  at det virker som en umiddelbar nemmere løsning at køre analoge processer fremfor at investere i ny teknologi.  

Ved at undlade eller udskyde digitalisering af processer omkring kontrakter, spænder den enkelte virksomhed ben for sig selv, alt imens den bliver overhalet af de konkurrenter, der har fuldt blus på deres digitalisering. I en virkelighed, hvor digital transformation er en ledestjerne for højere produktivitet, mindre  dobbeltarbejde og gladere medarbejdere, er digital Contract Management et decideret konkurrenceparameter.  

Det er derfor også her, at virksomheder virkelig kan differentiere sig fra hinanden. Contract Management er allerede nu, og bliver i særdeleshed i fremtiden, et område, som kunder og leverandører vil måle deres samarbejdspartnere på. Ét af de værktøjer, som virksomhederne med fordel kan anvende til at effektivisere Contract Management, er AI.  

Værdien af AI som katalysator for bedre Contract Management 

Traditionelt set har håndtering af kontrakter været en både tidskrævende og fejlbehæftet proces, men AI teknologier sætter nye standarder for området. Ved at udnytte algoritmer og maskinlæringsteknikker er AI i stand til at forudsige risici, optimere processer og øge præcisionen på et hidtil uset niveau.

I McKinseys rapport ‘The Economic potential of generative AI‘ beskrives, hvordan teknologier, herunder brugen af AI, vil kunne optimere arbejdsopgaver på tværs af forskellige stillingstyper og brancher i den  meget nære fremtid. Blandt andet kan digitalisering indenfor forretning og jura allerede nu automatisere 32 pct. af det daglige arbejde, og dette tal stiger til 62 pct., hvis man specifikt benytter sig af AI, ifølge  McKinsey.  

Undersøgelsens resultater stemmer godt overens med Devoteams egen rapport om Contract Management fra 2023, der beskriver, hvordan implementering af AI kan frigøre ressourcer fra manuelle processer til mere strategiske initiativer. AI-implementeringen resulterer ikke kun i øget produktivitet. Det kan også give  værdifuld indsigt gennem avancerede rapporter og visualisering, der blandt andet kan hjælpe medarbejdere og rådgivere med at sætte emner ind i større perspektiver. Men de mange juridiske og forretningsmæssige aspekter af AI i Contract Management vil stadig kræve menneskelig involvering, vurdering og strategisk beslutningstagen. Brugen af AI fritager således ikke den enkelte medarbejder for sin rådgivende rolle, men tilbyder effektive værktøjer, som giver medarbejderen en mere analyserende og ledelsesmæssig position, samtidig med, at produktiviteten øges. 

Integration af digital Contract Management og anvendelsen af AI skal altså betragtes som del af en omfattende strategisk indsats i hele virksomheden. Dette er afgørende for at opretholde virksomhedens konkurrenceevne og dermed sikre en stabil og sund bundlinje.

Vil du vide mere om brugen af Contract Management og AI?

Du kan læse mere om samspillet mellem Contract Management og AI i vores to artikler om kontraktindgåelse samt om styring af kontraktforhold.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål om at få løftet Contract Management med AI, er du velkommen til at kontakte os via knappen her.