Skip to content

Skab succes med din digitale transformation: Arkitektur og digital transformation går hånd i hånd

Af Peter Andersen, PhD, Senior Consultant, Devoteam. 

Mange organisationer fejler med deres digitale ambitioner, fordi de glemmer det teknologiske fundament, entreprise arkitekturen. Det hæmmer innovationen og kan ende i en dødsspiral for virksomheden. Digital transformation bør gå hånd i hånd med arkitekturen for at fremtidssikre virksomhedens udvikling og konkurrenceevne.  

Digital transformation har fået øget opmærksomhed de sidste år, hvor interessen for nye digitale teknologier som cloud computing, IoT (Internet of Things), business analytics og RPA (Robotics Process Automation) har været støt stigende. Men det er vigtigt, at organisationer ikke glemmer de traditionelle arkitekturdyder.

Digital transformation er populært, men svært

Som nedenstående tabel viser, har der i de senere år været en konstant vækst i interessen for digital transformation, mens enterprise arkitektur har fået stadig mindre opmærksomhed.

Figur 1. Viser interessen henholdsvis digital transformation og enterprise arkitektur på verdensplan ifølge Google Trends

Samtidig viser flere undersøgelser og videnskabelig litteratur, at digitale transformationer ofte slår fejl. For eksempel har Forbes bragt en artikel, der pointerer, at op til 84% af alle digitale transformationer kuldsejler. Læs omtalte artikel her: Why 84% Of Companies Fail At Digital Transformation. Det kan diskuteres, om 84% er en nøjagtig repræsentation af virkeligheden, men hos Devoteam kan vi nikke genkendende til problemstillingen. Digital transformation er en udfordring for mange organisationer, og de har svært ved at identificere de barrierer, der spænder ben for transformationen.

Nogle organisationer er så optagede af de nye digitale teknologier, at de får FOMO (Fear of Missing Out). De har så travlt med ikke at gå glip af det sidste nye digitale, at de glemmer de grundlæggende tekniske udfordringer.

Noget kunne tyde på, at der i disse dage hersker en form for digital teknologideterminisme, hvor man forblændes af de digitale muligheder og overser, at man måske ikke har skabt det arkitekturmæssige fundament for den digitale rejse. Det svarer til, at DSB købte højhastighedstog uden at have etableret en ny bane, togene kunne køre på.

Ingen digital transformation uden arkitektur – tre eksempler

Nye digitale teknologier løser nemlig ikke problemerne med en umoden IT platform. Teknisk gæld kan ikke bare flyttes til skyen, og et dårligt integreret systemlandskab skal ikke udelukkende løses ved hjælp af RPA. Ej heller kan business analytics bruges til at skabe nye indsigter, uden at man først har styr på sin dataarkitektur. Her er tre eksempler på populære digitale trends, der bør gå hånd i hånd med arkitektur.

RPA løsninger er for tiden meget efterspurgte, og potentialet for automatisering af rutineprægede opgaver er da også stort, både i den private og offentlige sektor. Ofte bliver RPA brugt på grund af manglende systemintegration, hvor robotter for eksempel bliver sat til at flytte data fra et mail-program til et HR-system. En sådan robot kan være gavnlig, men RPA er ikke altid den bedste løsning. Der kan for eksempel være behov for at fokusere på middleware og arkitekturmæssig systemintegration. Det kunne være gennem en ESB (Enterprise Service Bus) eller ved at bruge API’er til at integrere mellem cloud applikationer og legacy systemer. I takt med at nye systemer bliver introduceret, og andre bliver taget ud af drift, vil ESB’en agere som standardiseret interface for kommunikation mellem systemer. En solid ESB løsning vil gøre arkitekturen mere skalerbar og fremtidssikret. RPA har således et interessant potentiale, men bør ikke bruges som lappeløsning eller erstatning for systematisk systemintegration.

Cloud computing er en anden digital trend, der lokker med store potentielle gevinster i form af blandt andet omkostningsbesparelser, skalerbarhed og fleksibilitet. Cloud tjenester er i dag da også et etableret marked, hvor Amazon, Microsoft og Google er blandt de store spillere. Men i virkeligheden fejler mange i deres rejse mod skyen, fordi de ikke gør sig de nødvendige arkitekturmæssige betragtninger, både før og efter implementering af cloud.

Specielt store traditionelle virksomheder er nødt til strategisk at overveje, hvorvidt eksempelvis applikationer, der understøtter forretningskritiske processer, bør flyttes til skyen. Her har enterprise arkitekter typisk det strategiske systemoverblik til at planlægge og gennemføre en succesrig migrering af relevante applikationer til cloud. Hvis applikationer derimod ukritisk bliver flyttet til skyen, risikerer man, at teknisk gæld og redundant funktionalitet flytter med, uden at have adresseret organisationens fundamentale arkitekturmæssige problemer.

Et skift til cloud involverer også en række andre strategiske overvejelser, der kræver et arkitekturmæssigt overblik. Det kan for eksempel handle om ejerskab af data. Hvor kommer vores data til at bo, og må leverandøren bruge vores data? Er der tale om personhenførbare data, og har vi kontrol over, hvor disse data bliver opbevaret? Cloud giver mange muligheder, men der er nogle grundlæggende faktorer, organisationen bør overveje på strategisk niveau, inden man flytter sine applikationer ud i skyen.

Datascience er den tredje af tidens digitale trends, vi vil bruge som eksempel. Også her er arkitekturen vigtig, uanset om det er i forbindelse med business intelligence, analytics eller big data. Mange forsøger eksempelvis at etablere datasøer, hvor store mængder data fra forskellige kilder kombineres til at skabe nye indsigter på forskellige områder. Det kan dreje sig om forbrugeradfærd eller produktpræferencer, men også optimering af produkter eller arbejdsgange gennem data fra IoT enheder. Her er det nødvendigt med et arkitekturmæssigt overblik over de hundrede, ofte tusindvis, af forskellige datakilder, der skal opfanges og behandles i det samme system.

Datascience kræver også data governance. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at etablere en dedikeret rolle – en såkaldt data steward – med ansvar for at styre de mange data fra vidt forskellige datakilder. For at muliggøre integrationen til datasøen vil det være nødvendigt at opstille krav til de enkelte kildesystemer, og så skal man nok så vigtigt planlægge, hvordan en sådan datasø skal bygges arkitektonisk. Et bud kunne være en hændelsesorienteret arkitektur baseret på microservices med de fornødne API integrationer, der kan skalere i takt med, at IoT devices og andre datakilder bliver tilføjet. På den måde bliver datasøen etableret på et fundament af infrastruktur-, arkitektur- og data-governance. Uden et sådant fundament er det til gengæld nært umuligt at tilnærme sig en integreret og konsistent løsning for datasøen.

Få styr på fundamentet, før dyre digitale initiativer sættes i søen

Der er derfor god grund til at tænke sig godt om, før man kaster sig ud i nye digitale teknologier. Grundlæggende handler digital transformation om timing og prioriteringer. Organisationen har begrænsede ressourcer, og digitale initiativer bygger ofte på eksisterende viden og ressourcer. Ledelsen skal altså overveje, om man har de fornødne organisatoriske og tekniske forudsætninger til at give sig i kast med diverse digitale initiativer. En virksomhed, der ikke har grundlæggende styr på sine stamdata og data warehouse, bør tænke sig ekstra godt om, før der kastes et større millionbeløb efter et system til predictive analytics. Ligeledes er det ikke sikkert, at en virksomhed bør prioritere IoT til at monitorere sit produktionsflow, hvis man ikke er i stand til at dele eksempelvis produktions- og varelagerinformation på tværs af landegrænser.

Det lyder banalt, men vi ser ofte organisationer med umodne IT platforme lancere dyre digitale initiativer af frygt for at blive disruptet eller overhalet af konkurrenterne. De har ikke styr på deres fundament og underprioriterer arkitekturarbejdet. En væsentlig del af fundamentet er en velfungerende tværgående arkitektur, men der kan naturligvis også være andre problemer med fundamentet, der ikke relaterer sig til arkitektur. Det kan for eksempel være en overordnet styringsmodel, der ikke er designet til DevOps eller en projektorganisering og governancestruktur, der ikke passer ind i udvikling og vedligeholdelse af de microservice platforme, der i stigende grad erstatter traditionelle, monolitiske applikationer.

Hav prioriteterne i orden og undgå dødsspiralen

Dermed ikke sagt, at virksomheden skal opgive al digital transformation på grund af nogle fundamentale, arkitekturmæssige problemer. Digital transformation giver nye muligheder og kan være forretningskritisk for virksomheden. Ledelsen bør imidlertid være bevidst om sine prioriteringer. Hvornår skal man prioritere IT effektivitet samt opbygning af fundament frem for innovation – og vice versa?

Nogle gange giver det mening først at få styr på sit fundament, eller alternativt oparbejde det som et sideløbende initiativ. Disse beslutninger er utroligt svære, fordi virksomheden som sagt har begrænsede ressourcer og derfor må prioritere. Arkitekturen bør derfor ikke være en eftertanke, men en strategisk prioritet. Hvad man ofte glemmer, er at en mere effektiv IT platform gør virksomheden i stand til at flytte ressourcer fra drift til udvikling og dermed øge innovationskraften.

Hvis virksomheden derimod overser de arkitekturmæssige opgaver, risikerer man at ende i en dødsspiral, hvor arkitekturen på sigt bliver en klods om benet. De komplekse systemintegrationer og manglende standarder vil gøre det dyrt at implementere nye løsninger, og det meste af IT budgettet vil gå til vedligeholdelse.

På det tidspunkt vil forretningen komplet have mistet tilliden til IT organisationen. Nok har man måske stadig formelt ”licens” til at drive de eksisterende systemer, men det vil være nært umuligt at få forretningens opbakning til større fornyelsesprogrammer inden for enterprise arkitektur eller innovation.

Digital transformation bygger på samarbejde mellem forretning og IT

Arkitektur og digital transformation er altså ikke et enten-eller, men et spørgsmål om planlægning og prioriteringer. Forretningen og den øverste IT ledelse skal indgå i en løbende dialog om, hvorvidt man har opbygget det nødvendige underliggende fundament til at drive digital transformation. Det kan for eksempel foregå som skitseret i denne modenhedsmodel.

Figur 2. Viser hvordan digital transformation bygger på et EA fundament (inspireret af Merlyn Groups Business-IT Maturity Model)

Modellen er basalt set udtryk for styring af virksomhedens udbud og efterspørgsel efter IT løsninger. Venstre side af kurven viser forretningens behov for IT, mens højre side dækker IT organisationens evne til at levere. Disse to sider af organisationen skal indgå i en dialog og etablere en fælles forståelse for de rette prioriteringer. Modellen viser også det fundament, der er nødvendigt for at kunne efterleve konkrete forretningsbehov og i sidste ende udføre gennemgribende digitale transformationer (niveau 3). Hvis man ønsker digitalt at transformere sin forretning gennem for eksempel IoT, nye cloud services, eller en ny analytics platform, bør man i samarbejde med IT ledelsen prioritere et effektivt fundament af data, systemer og processer. Følgende artikel skitserer den digitale rejse som The LEGO Group gennemgik for at opbygge deres fundament og udføre en gennemgribende digital transformation af deres forretning. Læs artiklen her: Transforming the LEGO Group for the Digital Economy.

Basalt set bygger enhver succesrig digital transformation på en operationel teknologibase af standardiseret hardware og software. Virksomheden kan med tiden opnå yderligere forretningseffektivitet ved at fokusere på effektive globale processer på tværs af organisationen i stedet for lokale processer, data og systemer for eksempelvis HR.

En enabler for digital transformation

Arkitektur har i de senere år har været det forsømte barn – overskygget af det spændende nye fænomen, som er digital transformation. Men hvis man vil undgå den IT-mæssige dødsspiral og opnå succes med den digitale transformation, er det nødvendigt at italesætte, måske endda relancere arkitektur. Som teknologisk fundament og som en enabler for digital transformation, der kræver løbende fokus og opmærksomhed. Derfor bør den strategiske planlægning af digitale projekter involvere enterprise arkitekter med overblik over både den tværgående arkitektur og teknologiske trends. Organisationer, der har oprettet en stilling som CDO (Chief Digital Officer), bør ligeledes sikre en tæt dialog mellem CDO’en og den traditionelle IT organisation og dens arkitekturkompetencer.

Digital transformation er populært, men mange fejler. Det er vores påstand, at de organisationer, der er lykkedes med digital transformation af deres forretning, vil kunne bekræfte, at arkitektur og digital transformation går hånd i hånd.

Vil du vide mere? 

Så er du velkommen til at kontakte Peter.

Vi stiller gerne op til faglige indlæg og individuelle møder om emnet.