Skip to content

Er jeres kultur risikobevidst?

Effektiv risikostyring afhænger i høj grad af, at organisationen, som en del af sin kultur, har en bevidsthed omkring arbejdet med risici – at de har en risikobevidst kultur. Hvor det er acceptabelt og bliver hilst velkommen at tænke i potentielle risici. Det er ledelsens ansvar at fremme en sådan kultur bl.a. ved løbende at efterspørge risikostyring.

Den måske største udfordring for risikostyring i projekter er, at det er upopulært. Mennesker opfatter risiko som noget farligt og ubehageligt og vil helst undgå emnet. Vi vil hellere tænke på det positive, hvilket er langt mere tilfredsstillende. Hvem ønsker at være pessimisten, der konstant fokuserer på, hvad der kunne gå galt i projektet?

Men det er netop derfor, at mange projekter slår fejl. Fordi man ikke fra start og løbende gennem projektet tager højde for, hvad der kunne ske. Når fejlslagne projekter efterfølgende bliver evalueret, viser vores erfaring, at årsagen ofte er faktorer, der kunne være forudset og mitigeret med effektiv risikostyring.

Hos Devoteam oplever vi hos vores kunder, at risikosnakken bliver nedprioriteret, fordi man ønsker et positivt billede af projektet: risiko er noget negativt, der skaber en dårlig stemning.

Ledelsen skaber en risikobevidst kultur

Spørgsmålet er derfor, hvordan vi kan gøre risici til et emne, vi taler om og tager alvorligt, sådan at vi skaber mere vellykkede projekter? Det gælder altså om at skabe en risikobevidst kultur.

En risikobevidst kultur er iflg. Økonomistyrelsen kendetegnet ved, at ”ledere og medarbejdere deler viden om og reflekterer over potentielle risici, hvilket gør det muligt at ændre adfærd og handle rettidigt. En risikobevidst kultur øger dermed institutionens parathed over for kritiske hændelser.”

Kulturen bygger iflg. Økonomistyrelsen på flere faktorer, hvoraf vi betragter ledelsens bidrag som det allervigtigste. Det er først og fremmest ledelsen, der har ansvaret for at skabe og understøtte en risikobevidst kultur i organisationen. En vej til det er at kommunikere de rette værdier og målsætninger for arbejdet med risikostyring. Eksempler er værdier som åbenhed, fælles ansvar for at lykkes og tillid. Målsætninger er fx, at vi ønsker at have en simpel og anvendelig risikostrategi, og at alle projekter med et budget på mere end 1.5 mio kr skal styregruppen forholde sig til risikologgen hvert kvartal.

Derudover skal ledelsen i praksis efterspørge risikostyring, således at disciplinen tænkes ind i de enkelte projekter.

Desuden afhænger en risikobevidst kultur af:

  • Governance
    Der skal etableres en klar organisering for arbejdet med risikostyring herunder en risikostrategi, der skal indgå som en integreret del af projektarbejdet.
  • Træning og læring
    Medarbejderne skal uddannes i risikostyring mht. organisering, principper, værktøjer og rollefordeling.
  • Transparens og videndeling
    Der skal være åbenhed om risikoarbejdet og den læring, der opstår i håndteringen af risici, så der kan være videndeling på tværs af organisationen.

Det er også ledelsens ansvar at tale om risikostyring som en positiv og værdiskabende aktivitet: det handler ikke om sortsyn, men derimod rettidig omhu og om at gardere sig.

Acceptér, at risici eksisterer

Bevægelsen mod en risikobevidst kultur kan sammenlignes med den bevægelse, der de seneste år har været hen mod den agile arbejdsform, som efterhånden har vundet indpas i mange virksomheder og institutioner. Den har krævet et opgør med nulfejlskulturen, fordi agile metoder indebærer eksperimenteren og ”fail fast.” Fejl er derfor ikke længere noget, man partout skal forsøge at undgå, men en accepteret del af projektarbejdet og vejen til et godt resultat.

Det samme gør sig gældende for risici. Hvis man accepterer dem som en naturlig del af projektarbejdet og aktivt arbejder med mitigation, er sandsynligheden for et succesrigt projekt langt større.

Vil du gerne udvikle risikostrategien, inkl. ledelse?

Hvis du ønsker at skabe eller styrke en risikobevidst kultur i din organisation, har Devoteam udviklet et operationelt og konkret forløb, som understøtter netop det.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Risikostyring med Devoteam kan gøre en forskel i din organisation, så kontakt os gerne via knappen her.